Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Müşteri / Ziyaretçi Aydınlatma Metni
 
ADELLA TURİZM İNŞ. VE YAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ
 ( PAŞA PARK OTELLERİ )
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA  
MÜŞTERİ / ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ
 
 
FERİTPAŞA MAH. DEMİR YOLU CADDESİ  NO:108 SELÇUKLU / KONYA adresinde mukim ADELLA TURİZM İNŞ. VE YAT SAN.. TİC. LTD. ŞTİ  ( PAŞA PARK OTELLERİ ) Şirketi olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanununda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz;
Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin hukuki ilişkilerimiz kapsamında,
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
  Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
  Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’ da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

   
HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; Veri sorumlusu olarak ADELLA TURİZM İNŞ. VE YAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ ( PAŞA PARK OTELLERİ ) olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruması Kanununa uygun olarak aşağıdaki kapsam içinde işlenecektir.
 • Kimlik, pasaport ve / veya ehliyet bilgileriniz ( Ad – Soyadı, Kimlik No Doğum Tarihi ve Uyruğunuz )
  İletişim Bilgileriniz, Cep /İş telefonu, E-mail adresleri )
  Finansal bilgileriniz ( kredi kartı, banka kartı bilgileriniz )
  Sizlere özel hizmet verebilmemiz için özel nitelikteki verileriniz.
  Beraber konakladığınız kişiye ait kimlik bilgileri
  Görsel ve İşitsel Bilgileriniz ( Kapalı Devre Kamera Kayıt sistemi )
  Diğer ziyaretçi verileri; Araç bilgileri, çalıştığı kurum ve Unvanı iletişim bilgileriniz
  Kayıt formunda belirtmiş iseniz size özel ilgi alanlarında gecen sosyal, kültürel, yemek tercihiniz gibi veriler.

   
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYOR VE NE KADAR SAKLIYORUZ ?
Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz Şirket’in meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza zarar vermeden Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir:
 • Faaliyetlerin mevzuata göre uygun yürütülmesi.
  Ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi.
  Finansal faaliyetlerin gerçekleştirebilmesi.
  Sunulan hizmetlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi
  Konaklama hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan transfer işlemlerinin yürütülmesi.
  Konaklama öncesi ve sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi.
  Müşteri ilişkileri yönetimi kapsamındaki iletişim ve memnuniyeti faaliyetleri.
  Hizmetlerimiz hakkında talepleriniz hakkında analiz ve iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak.
  Hizmetlerimiz hakkında sunulan etkinlik / promosyon / kampanyalar ile ilgili süreçlerin yürütülebilmesi.
  Talep ve şikayet süreçlerinin yürütülmesi
  Daha sonra iletişim kurmak gerekliliği ortaya çıkan durumlarda iletişim kurmak için.

   
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Muhafaza süresi kişisel veri kategorilerine ve işleme amaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Kişisel verilerinizin saklama süresi ve imhasıyla ilgili detaylı bilgi almak için tarafımızla bağlantıya geçebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?
Verileriniz ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Güvenlik kayıtları için alınan kameralardaki görüntü kayıtlarınız ve giriş esnasında verdiğiniz kimlik bilgileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından tutulmakta ve işlenmektedir.  Kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere ,Kanunun 8. ve 9. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?
Kişisel verileriniz, Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, fiziki, elektronik ortam, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile toplanmaktadır.  Toplanan verileriniz  6698 sayılı Kanunun 5. Maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla ,sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması “ , “ ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması “ ve  6. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında otomatik ve otomatik olmayan yollar ile işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

HAKLARINIZ
KVKK’ nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;
 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
  Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
  Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
  Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
  Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
  Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

   
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:
 • Yazılı ve imzalı olarak
  Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
  Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile

   
Başvurunuzu kolaylaştırabilmek adına, talep edeceğiniz başvuru formunu doldurarak, yukarıda sözü edilmiş olan seçeneklerden herhangi biri ile tarafımıza talebinizi iletebilirsiniz.
Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.